Sopimusehdot

Käsitteiden määrittely

Palvelu-sanalla tarkoitetaan kaikkia asiakkaan palveluntarjoajalta tilaamia palveluja, joita voivat olla mm. webhotelli, vps palvelin, verkkutunnuksen rekisteröinti ja sähköpostipalvelu.

Data-sanalla tarkoitetaan laajasti kaikkia asiakkaan palveluntarjoajan palvelimella olevia tietoja, kuten tiedostoja, kuvia, videoita, tekstejä, verkkosivuja yms.

Laskutuskausi-sanalla tarkoitetaan aikaa, jonka asiakas on valinnut tilausta tehdessään ja jolta ajalta palveluntarjoaja laskuttaa tilatut palvelut. Laskutuskausi voi olla esimerkiksi kahdentoista kuukauden mittainen. Sopimuskausi on sopimuksen voimassaoloaika, joka on aina sama kuin laskutuskausi.

Palvelunkuvaus-sanalla tarkoitetaan palveluntarjoajan verkkosivuilla kunkin palvelun yhteydessä kuvattuja resursseja ja palvelua, jotka palveluntarjoaja varaa asiakkaan käyttöön tämän sopimuksen perusteella.

Verkkotunnusten rekisteröinti

Verkkotunnukset rekisteröidään kahdentoista kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi kerrallaan asiakkaan antamilla tiedoilla. Asiakas vastaan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröitävä verkkotunnus ole lainvastainen tai loukkaa muiden tavaramerkkiä tai tekijänoikeuksia. Asiakas tarkastaa ennen tilauksen tekemistä, esimerkiksi myyjän verkkosivuja käyttäen, että verkkotunnus on vapaana rekisteröitäväksi. Myyjä rekisteröi verkkotunnuksen asiakkaalle viivytyksettä, kun on vastaanottanut maksun verkkotunnuksen rekisteröinnistä.

Asiakas voi uusia verkkotunnuksen rekisteröinnin vuosittain maksamalla palveluntarjoajan lähettämän verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevan laskun ajallaan. Verkkotunnuksen rekisteröinti raukeaa, mikäli asiakas ei maksa verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevaa laskua eräpäivään mennessä.

Maksettua verkkotunnuksen rekisteröintiä ei voi peruuttaa, eikä verkkotunnuksen rekisteröintimaksua voida palauttaa millään perusteella edes osittain.

Palvelun sisällön muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mikäli sisältö muuttuu merkittävästi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään sinä päivänä, kun muutos tulee voimaan, jolloin irtisanomisen jälkeisen ajan kattava etukäteen maksettu summa palautetaan.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voimassaolo jatkuu laskutuskausi kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota.

Sopimuksen irtisanominen

Irtisanominen tehdään ilmoittamalla siitä sähköpostitse toiselle sopijapuolle.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään laskutuskauden päättyessä, koska tahansa ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Esimerkiksi, jos asiakas on tilannut palvelun kahdentoista kuukauden laskutuskaudella, asiakas voi irtisanoa sopimuksen heti sen tultua voimaan, jolloin irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua, eli laskutuskauden lopussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla myös kesken laskutuskauden. Mikäli palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen kesken laskutuskauden, irtisanomisen jälkeisen ajan kattava etukäteen maksettu summa palautetaan.

Palvelun sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, ilman eri ilmoitusta, maksamattomasta laskusta johtuen. Palvelun uudelleen avaamisesta peritään palveluhinnaston mukainen korvaus.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, ilman eri ilmoitusta, mikäli asiakas käyttää palvelua siten, että asiakkaan käyttöön palvelunkuvauksen perusteella varatut resurssit ylittyvät. Palveluntarjoajan tulee seurata asiakkaan resurssien käyttöä ja pyrkiä ensisijaisesti ilmoittamaan asiakkaalle ylityksistä ja tarjota asiakkaan käyttöön palvelua, joka vastaa asiakkaan tarvitsemia resursseja.

Palveluntarjoaja sulkee palvelun sopimuksen irtisanomisen astuttua voimaan.

Sopimuksen purkaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti ja sulkea palvelu välittömästi, ilman eri ilmoitusta, mikäli asiakas käyttää palvelua näiden sopimusehtojen vastaisesti. Tämä koskee myös tilanteita, joissa kolmas taho käyttää asiakkaan käytössä olevaa palvelua asiakkaan tietämättä tai luvatta.

Datan säilyttäminen palvelun sulkemisen ja/tai sopimuksen purkamisen jälkeen

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää asiakkaan dataa, mikäli palvelu on suljettu tai mikäli sopimus on purettu.

Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen palvelun sulkemisesta asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä taloudellisesta tai muun tyyppisistä vahingoista tai kustannuksista.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen sopimuksen purkamisesta tai irtisanomisesta asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä taloudellisesta tai muun tyyppisistä vahingoista tai kustannuksista.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen asiakkaan datan häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä taloudellisesta tai muun tyyppisistä vahingoista tai kustannuksista.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun määrä on kaikissa tapauksissa enimmillään asiakkaan palvelusta palveluntarjoajalle maksama hinta kuluvalta laskutuskaudelta.

Shopping Cart
Scroll to Top
Vieritä ylös